• slider image 714
  • slider image 715
  • slider image 716
  • slider image 717
  • slider image 718
:::

文章列表

會計室
2022-03-23 110年度會計決算 (會計主任 / 63 / 會計室)
2022-03-23 110內控聲明書 (會計主任 / 49 / 會計室)
2022-03-23 110內控聲明書 (會計主任 / 48 / 會計室)
2021-08-20 公告 楠西國中109年度決算書 (會計主任 / 138 / 會計室)
2020-08-26 基金系統網址https://accounting.moe.gov.tw/default.aspx (會計主任 / 196 / 會計室)
2020-08-24 公告 經費結報檢附原始憑證及其他單據表 (會計主任 / 179 / 會計室)
2020-08-24 公告 經費結報常見疑義問答集 (會計主任 / 162 / 會計室)
2020-07-31 公告 108年度會計決算書 (會計主任 / 188 / 會計室)